Fill in first  > > VAR
east
DEV
east
WCA
 
DRIFT
 
- - - - - - - - - - -
Fill in and check the above values first and then enter one of the values below
- - - - - - - - - - -
TC +/- WCA TH +/- DRIFT TT
+/- var   +/- var   +/- var
MC +/- WCA MH +/- DRIFT MT
+/- dev   +/- dev   +/- dev
CC +/- WCA CH +/- DRIFT CT
© http://johnny-scherer.com

 

Fly
lose zusammengefügte Informationen von
Christof Hagen
FAA Flight Instructor, CFI, CFII. MEII
Cert. No. 602054488
Rossweidli 43
8045 Zürich
044 450 56 50
 
 

060 Navigation
WinkelTool

010 Luftrecht

030 Flugplanung

040 Menschl. Leistungsverm.

050 Meteo

060 Navigation
080 Aerodynamik

 

Voice JAR

Voice FAA

 

US

Miscellaneous

Links

 

 

 
back